Fiscaal Advies Echtscheiding

Diverse relatievormen 
We onderscheiden vijf vormen van relaties tussen partners. De belangrijkste aspecten van deze relatievormen en de (juridische) gevolgen bij scheiden bespreken we hier.

1. Huwelijk in gemeenschap van goederen 

Bij een scheiding heeft u in principe allebei recht op de helft van de eigendommen en de plicht ieder de helft van de schulden over te nemen. Dat betekent dat ieder voor de helft eigenaar wordt van alle bezittingen en schulden behoudens een aantal uitzonderingen zoals:
-erfenissen en schenkingen onder uitsluitingclausule;
-pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing zijn, alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen;

  • rechten op het vestigen van vruchtgebruik door de langstlevende en het op diezelfde grond verkregen vruchtgebruik;
  • verknochte goederen; 
  • vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen. Het is daarom wel mogelijk privévermogen te hebben.

2. Huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden houdt in dat u met uw partner aan het begin van de verbintenis afspreekt, wat precies aan wie toebehoort. Echtgenoten schaffen tijdens de relatie met elkaar allerlei zaken aan, openen rekeningen of bouwen schulden op. Deze schulden worden verrekend bij de scheiding. Ook de nieuwe eigendommen moeten verdeeld worden.

3. Geregistreerd partnerschap

Bij geregistreerd partnerschap bestaat er een gemeenschap van goederen. U heeft allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht de helft van de schulden over te nemen. Er gelden echter dezelfde uitzonderingen, zoals hierboven beschreven staan. De ontbinding is alleen eenvoudiger. Een 'convenant-beëindiging-geregistreerd-partnerschap' met een door notaris of advocaat getekende 'verklaring' is voldoende. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in geregistreerd partnerschap, zodat een echtscheiding sneller verloopt via de zogenaamde flitsscheiding. Daarnaast moet men ook langs de rechter wanneer er minderjarige kinderen zijn. Er moet dan een ouderschapsplan komen.

4. Geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden

Ook bij geregistreerd partnerschap kan men voorwaarden opstellen voorafgaand aan de verbintenis. Deze voorwaarden leggen vast, wat van wie is, maar ook hier geldt dat er in de loop van de tijd gezamenlijke inboedel ontstaat en er gemeenschappelijke verzekeringen en bankrekeningen bestaan. Hiervoor moet bij de scheiding een verdeling komen. 

5. Beëindiging samenleving

In een samenlevingscontract (als die er is) staan allerlei afspraken: kosten van het levensonderhoud, bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen, eventueel partneralimentatie en afspraken over pensioenen.