Beleggingswoordenboek

De meest gebruikte termen in de beleggingswereld hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Aandelen
Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. In ruil daarvoor heeft de aandeelhouder recht op een deel van de winst, het zogeheten dividend. Aan een aandeel is gewoonlijk stemrecht verbonden dat men tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan uitoefenen. In Nederland, België, Portugal en Frankrijk vindt verhandeling van de aandelen van beursgenoteerde ondernemingen plaats op de effectenbeurs van Euronext.

Aandelenfonds
Een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aankoopkosten
Kosten die u betaalt bij de aankoop van een fonds.

AEX-index
De door Euronext berekende en onderhouden graadmeter van de lokale Nederlandse effectenmarkt. De AEX-index is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde, in Nederland genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen.

Alfa
Alfa is de outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Een positieve alfa geeft aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven beta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alfa aan dat het fonds een underperformance heeft, gegeven de verwachtingen die behoren bij de beta van het fonds.

American Stock Exchange (AMEX)
Effecten- en optiebeurs in New York, afgekort als Amex. Dit is niet hetzelfde als de New York Stock Enchange (NYSE), die ook wel met de term Wall Street wordt aangeduid.

Alternatieve Beleggingen
Dit zijn beleggingen in hedgefondsen en particuliere aandelenfondsen. Alternatieve beleggingen hebben als doelstelling elk jaar een positief resultaat te behalen, ongeacht de economische omgeving. Traditionele onderlinge fondsen hebben echter als doelstelling een rendement te behalen dat hoger is dan de benchmark-marktindices.

AMX-index
Door Euronext berekende en onderhouden beursgraadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt. De Amsterdam Midkap-index (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederlandse genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen.

Appreciatie
Ander woord voor waardestijging. Wordt gebruikt in de valutahandel om de waardestijging van de ene valuta ten opzichte van een andere aan te geven.

Ask
Vraagprijs. De prijs die de markt vraagt voor de verkoop van een bepaald effect.

Asset Categorieën
Dit zijn brede beleggingscategorieën die verschillende niveaus van risico en rendement bieden, zoals aandelen, obligaties en kas. Aandelen hebben het grootste potentieel als het gaat om rendement, maar dit gaat gepaard met een relatief hoog risico. Obligaties bieden meer zekerheid met een gemiddeld wat lager rendement. Onroerend goed kan goede rendementen bieden, maar houdt in het gevaar van illiquiditeit. Kas kent het laagste verwachte rendement, maar biedt veel zekerheid en liquiditeit.

Asset Management
Asset Management of vermogensbeheer is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.

Asset Mix
Verdeling van het vermogen over aandelen, onroerend goed, obligaties, deposito's en liquide middelen. De asset mix wordt doorgaans bepaald door de wens om een optimale risicorendementsverhouding te bereiken die past bij de horizon en doelen van de belegger.

Autoriteit Financiële Markten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is door de Minister van Financiën belast met het houden van toezicht op de financiële markten in Nederland. Elke in Nederland gevestigde member van Euronext moet in het bezit te zijn van een door de AFM afgegeven vergunning. Het zonder vergunning aanbieden van diensten in de effectensector is strafbaar.

AVA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Basispunt
Eenheid waarmee renteverschillen worden aangegeven. Een basispunt is gelijk aan een honderdste procentpunt.

Bear Market
Engelse term voor een markt waarin de koersen over een breed front dalen.

Bedrijfsobligatie
Een obligatie die wordt uitgegeven door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit. Er bestaan ook diverse beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfsobligaties.

Beheerder
De beheerder is de organisatie waar het fondsvermogen wordt beheerd.

Beheerkosten
De vergoeding die wordt betaald voor vermogensbeheer. De beheerskosten worden uitgedrukt in procenten per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het vermogen van het fonds.

Bel-20
Door Euronext onderhouden en berekende beursgraadmeter van de lokale Belgische effectenmarkt. De Bel-20 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 19 meest verhandelde Belgische ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend voor opname van een fonds in de Bel-20.

Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën.

Beleggingsmaatschappij
Een juridische term voor een beleggingsfonds in de vorm van een NV of BV.

Beleggingsmix
Samenstelling van een beleggingsportefeuille. Een beleggingsportefeuille kan uit diverse beleggingscategorieën bestaan, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en bankdeposito's.

Benchmark
Engelse term voor ijkpunt. Een index kan dienen als een benchmark of als ijkpunt. De index gebruikt men dan om de prestaties van andere indices of fondsen mee te vergelijken.

Beta
De beta van een aandeel is de mate waarin de koers van dat aandeel beweegt ten opzichte van bijvoorbeeld een index. Een beta van bijvoorbeeld 0,75 betekent dat een stijging van de index met 1% in een bepaalde periode gepaard gaat met een stijging van 0,75% van de koers van dat aandeel.

Beurswaarde
Beurswaarde is hetzelfde als marktkapitalisatie. De beurswaarde van een genoteerd fonds berekent men door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de actuele beurskoers.

Bevak
Beleggingsfonds met vast kapitaal naar Belgisch recht.

Bevek
Beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht.

Bewaarbedrijf
Het bewaarbedrijf is een bancaire of trustorganisatie die verantwoordelijk is voor het bewaren en administreren van de effecten die een fonds bezit. Soms is het bewaarbedrijf ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van transacties van het fonds.

Bid
Biedprijs. De prijs die door de ‘markt’ biedt voor de aankoop van een bepaald effect.

Blue Chip
Engelse term voor een topaandeel of hoofdfonds.

Boekjaar
Boekjaar, een periode van 12 maanden waarover een onderneming haar omzet en winst rapporteert. Een boekjaar hoeft niet altijd samen te vallen met een kalenderjaar of fiscaal jaar.

Bottum-up
Beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit en de toekomstkansen van een bedrijf worden onderzocht en pas daarna andere beleggingsmotieven in ogenschouw worden genomen. Tegenovergestelde van de top-down benadering.

Broker
Een broker of commissionair is een persoon of firma die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.

Bull Market
Engelse term voor een positief gestemde markt waarin de koersen over een breed front stijgen.

Buy and hold strategie
Engelse term voor een beleggingsmethode waarbij de belegger nauwelijks nieuwe aandelen in portefeuille neemt en dividendopbrengsten gebruikt om te herbeleggen in aandelen die hij al heeft.

CAC 40
CAC is een afkorting van Cotation Assistée en Continue. Dit is de door Euronext onderhouden en berekende beursgraadmeter van de lokale Franse effectenmarkt. De CAC40 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 40 meest verhandelde Franse ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend voor opname van een fonds in de CAC40.

Cash Dividend
Een dividenduitkering in geld. Dividenduitkering kan ook gebeuren in de vorm van aandelen, dan spreken we van een stockdividend.

Cash flow
De som van nettowinst en afschrijvingen van een bedrijf. Aan de hoogte van de cashflow kan gezien worden of een bedrijf veel of weinig heeft om investeringen te doen of schulden af te lossen.

Chart
Engelse term voor koersgrafiek. Wordt onder andere gebruikt bij de technische analyse van de effectenmarkt of van een individueel fonds.

Chinese Walls
Denkbeeldige scheidingswanden tussen diverse afdelingen van financiële instellingen (vooral banken). Op de grond van deze Chinese muren moet voorkomen worden dat de koersgevoelige informatie te vroeg bij bepaalde afdelingen terechtkomt.

Clickfonds
Bijzonder soort garantiebeleggingsfonds. Via een ingewikkelde constructie van afgeleide producten worden eventueel behaalde koerswinsten vastgezet. Een daaropvolgende koersdaling deert die winst niet meer. De belegger betaalt eenmalig een prijs voor dit product en incasseert het eventuele resultaat aan het einde van de looptijd van het product.

Closed end beleggingsfonds
Een closed-end beleggingsfonds bestaat uit een vaste hoeveelheid uitgegeven aandelen. De koers van het aandeel is geheel onderworpen aan vraag en aanbod. De fondsbeheerder kan niet tot inkoop besluiten als er een groot aanbod van stukken is. Ook kan hij niet overgaan tot uitgifte van nieuwe stukken als er veel vraag naar is. Bij een koers onder de intrinsieke waarde spreken we van een discount, bij een koers boven de intrinsieke waarde spreken we over een premium.

Commissie
Vergoeding die wordt gevraagd om bepaalde effectentransacties uit te voeren.

Commissionair
Een commissionair of broker is een persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.

Commodities
Engelse term voor goederen en grondstoffen, zoals goud, zilver en andere edelmetalen en koper, koffie, sojabonen en dergelijke.

Consumenten Prijs Index

Graadmeter voor inflatie. In de index, die elke maand wordt gepubliceerd, worden prijzen van consumentengoederen en -diensten opgenomen.

Contrarian
Een belegger die tegen de stroom ingaat; als 'iedereen' verkoopt gaat hij juist kopen en als ‘iedereen' koopt gaat hij verkopen.

Converteerbare Obligatie
Een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden, op een bepaalde datum inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling. Een converteerbare obligatie noemt men ook wel convertible bond.

Correctie
Als na een periode van (sterke) stijging de beurskoersen terugvallen spreekt men wel van een correctie.

Coupon
De coupon is het vaste rentepercentage dat met regelmaat op een vastrentende belegging wordt betaald.

Coupon datum
Datum waarop de rente op een obligatie wordt betaald.

Couponrendement
De verhouding tussen de couponrente (de rente over het nominale bedrag van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie. Stel: een 6%-staatslening heeft een beurskoers van 95%. Het couponrendement is dan: 6 / 95 x 100% = 6,32%.

Cyclische aandelen
Aandelen van bedrijven die gevoeliger zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur dan defensieve aandelen. Voorbeelden van cyclische aandelen zijn onder andere chemie en staalfondsen.

Defensieve aandelen
Aandelen die minder gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur dan cyclische aandelen. Voorbeelden van defensieve aandelen zijn onder andere voedings- en financiële fondsen.

Delta
Delta is een optieterm die aangeeft hoeveel aandelen er nodig zijn om het prijsrisico van een optie te dekken.

Deposito
Geld dat door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogeheten daggeld) tot enkele jaren.

Depreciatie
De waardedaling van de ene munt ten opzichte van een andere.

Derivaten
Opties, financiële futures, agrarische termijncontracten en warrants zijn zogeheten derivaten of ‘afgeleide’ producten van een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of commodities.

Devaluatie
De devaluatie van een munt is de daling van de waarde van een munteenheid die een vaste wisselkoers kende. Een devaluatie is vaak het resultaat van een beslissing van de overheid.

Discount ten opzichte van intrinsieke waarde
Wanneer een beleggingsfonds tegen een discount wordt verhandeld, betekent dit dat de onderliggende beleggingen in het fonds meer waard zijn dan de huidige koers van het fonds. De discount wordt doorgaans weergegeven als een percentage ten opzichte van de intrinsieke waarde. Vooral koersen van closed end fondsen kennen soms een forse afwijking van de intrinsieke waarde.

Distributeur
Een distributeur is een bedrijf (meestal banken en verzekeraars) dat verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van beleggingsfondsen aan beleggers op een continue basis. De distributeur is eveneens verantwoordelijk voor het toezenden van informatie over fondsen, zoals prospectus, jaarverslag en additionele informatie.

Diversificatie
Een portfoliostrategie waarmee het risico wordt verlaagd door verschillende beleggingen te combineren die waarschijnlijk niet in dezelfde richting bewegen. Het doel van diversificatie is het totale risico te verkleinen. Over het algemeen verlaagt diversificatie zowel de boven- als de onderkant van het prestatiepotentieel van een portfolio, zodat een consistenter resultaat kan worden behaald in een brede verscheidenheid van economische omstandigheden.

Dividend
Een dividend is een contante winstuitkering die door een fonds of bedrijf gedaan worden aan de aandeelhouders.

Dividendrendement
Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de huidige aandelenkoers en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen.

Dow Jones Industrial Average
De door Dow Jones & Company berekende en onderhouden beursbarometer van de Amerikaanse effectenhandel. De Dow Jones Industrial Average index werd in 1896 ontwikkeld door Charles Dow. De ‘Dow’ is samengesteld uit 30 Amerikaanse blue chips. Men beschouwt deze index, samen met de S&P 500 index, als één van de belangrijkste beursindicatoren ter wereld.

Duration
Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.

Duurzaam beleggen
Bij een fonds dat duurzaam belegt, worden de middelen geïnvesteerd in ondernemingen die bepaalde ethische normen hanteren.

Effectenbeurs
Een centrale, gereguleerde marktplaats voor de verhandeling van aandelen, obligaties en dergelijke. In Nederland, België, Portugal en Frankrijk is de marktplaats voor deze producten de cashmarkt van Euronext. Op de derivatenmarkt vindt de verhandeling plaats van hiervan afgeleide producten (of derivaten) zoals opties en futures.

Emerging market
Een opkomende markt (emerging market) is een financiële markt van een ontwikkelingsland.

Emissie
Uitgifte van effecten.

Euribor
Rentetarief dat kredietwaardige banken elkaar in rekening brengen voor bedragen die luiden in euro's.

Eurobond
Een obligatielening uitgegeven in een andere munteenheid dan die van het land van uitgifte. Bijvoorbeeld een obligatielening in dollars, uitgegeven door een in België gevestigde onderneming.

Euroland
Euroland of eurozone is een naam voor de combinatie van landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen.

Euronext
Euronext is de combinatie van de beurzen van Amsterdam (Amsterdam Exchanges), Brussel (Brussels Exchanges) en Parijs (Paris Bourse).

Euronext genoteerd
Sommige beleggingsinstellingen - met name uit Nederland - hebben een notering aan de Euronext, het verband waarin onder andere de beurs van Amsterdam is opgegaan. Deze fondsen zijn in principe via iedere commissionair / broker verkrijgbaar.

Exdividend
De vermelding van de koers van een aandeel op de dag van dividenduitkering, waarbij de verhandeling exclusief het betaalbaar gestelde dividend plaats vindt.

Fed
Federal Reserve Board
Het hoogste bestuursorgaan van de Amerikaanse Centrale Bank, bestaande uit twaalf over de Verenigde Staten verspreide Federal Reserve Banks.

Federal Funds Rate
Belangrijkste geldmarkttarief in Amerika. Door de geldmarkt te verruimen of te verkrappen bepaalt Fed de hoogte van dit tarief.

Financiële instelling
Verzamelnaam voor bedrijven die als hoofdactiviteit het opereren op de financiële markten hebben. Het gaat om banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, commissionairs en dergelijke.

Financiële markten
Verzamelnaam voor markten waarop financiële producten worden verhandeld en waar vraag naar en aanbod van geld bij elkaar komen.

Fondsaanbieder
Een fondsaanbieder is een vermogensbeheerder die beleggingsfondsen aanbiedt aan beleggers.

Fondsfamilie
Een fondsfamilie (fund family) is een groep verschillende fondsen van één en dezelfde fondsaanbieder. Soms bieden fondsfamilies de mogelijkheid om tegen geen of gereduceerde kosten te switchen tussen de verschillende fondsen.

Fondsmanager
Een fondsmanager is een persoon die direct verantwoordelijk is voor het management van de portefeuille van het beleggingsfonds.

Fondssupermarkt
Een fondssupermarkt is een bank of fondsaanbieder die een wijd fondsenassortiment afkomstig van verschillende aanbieders verkoopt, meestal via het internet.

Fondsvaluta
De fondsvaluta is de valuta waarin een beleggingsfonds zijn notering heeft of zijn intrinsieke waarde uitdrukt.

Fondsvermogen
Het totaal belegde vermogen in het fonds.

FTSE 100
De door de toonaangevende Britse zakenkrant The Financial Times ontwikkelde index van de 100 meest actieve aandelen genoteerd op de London Stock Exchange. FTSE spreekt men gewoonlijk uit als ‘foetsie’. FTSE International in Londen berekent en onderhoudt de FTSE 100 index.

Fund of Funds
Een fund of funds of multimanager fund is een fonds dat gespecialiseerd is in het kopen van aandelen in andere beleggingsfondsen en niet belegt in individuele effecten.

Fundamentele Analyse
Een methode waarbij men tracht door analyse van bedrijfsgegevens zoals jaarcijfers een voorspelling te doen over de mogelijke koersontwikkeling in de toekomst.

Future
Engelse naam voor een termijncontract. Anders dan bij opties hebben bij futures zowel de koper als de verkoper een verplichting en is er geen premiebetaling.

Gamma
De gamma geeft aan in welke mate de delta van een optie verandert ten gevolgde van een koersverandering van de onderliggende waarde. Bij een delta van 50 en een gamma van 5 zal de delta bij een koersbeweging van één euro stijgen naar 55 of dalen naar 45.

Garantiefonds
Beleggingsfonds dat geheel of ten dele is opgebouwd uit afgeleide producten (opties, futures, termijncontracten). De uitgevende instelling garandeert dat beleggers hun inleg aan het einde van de looptijd van dit fonds voor een belangrijk deel terugkrijgen. Zie ook clickfonds.

Gemengde fondsen
Beleggingsfondsen die beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten, en daarmee de belegger een breed gespreide portefeuille aanbieden.

Gemiddeld rendement
Op de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en deposito's worden meestal verschillende rendementen behaald. Door rendementen te vermenigvuldigen met het belegd vermogen, de uitkomst van de vermenigvuldigingen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het totale vermogen krijgt men het gemiddelde rendement.

Groenfonds
Beleggingsfonds dat belegt in projecten die goed zijn voor het milieu en dat daardoor aanspraak kan maken op een speciale behandeling van de Belastingdienst.

Groeifonds
Beleggingsfondsen die vooral beleggen in aandelen waarvan een snelle en sterke (bovengemiddelde) groei van de winst per aandeel wordt verwacht, of een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar de beleggingsopbrengsten aan het vermogen toevoegt.

Hang Seng index
Belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van Hongkong.

Hedge fund
Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen beleggingsrisico's te beperken. Het zijn vaak besloten fondsen, die een forse minimale inleg verlangen, met geleend geld opereren en gebruikmaken van afgeleide producten. Tegenwoordig wordt dit gebruikt als verzamelnaam voor zeer speculatief ingestelde beleggingsfondsen.

Hedgen
Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico’s door het aangaan van een andere positie. Sommige effectentransacties kunnen het risico elimineren dat door een reeds bestaande positie is gecreëerd.

Herbeleggen
Het beleggen van bijvoorbeeld dividend- en rente-inkomsten uit een beleggingsportefeuille in de waarde waarop die inkomsten zijn genoten of in andere zaken.

High yield fonds
Een high yield fonds is een obligatiefonds dat vooral belegt in obligaties met een lage kredietwaardigheid.

Huisfonds
Beleggingsfonds dat is opgericht en wordt beheerd door een bankinstelling of verzekeringsmaatschappij.
In- en uitstapkosten
De kosten die u moet betalen als u in en uit het fonds stapt.

Index
Een index is een verzameling effecten die zo is samengesteld dat ze een bepaald gedeelte van de markt representeert. Veel genoemde indices zijn de Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 en de AEX-index. Veel fondsen kiezen ervoor om hun prestaties te evalueren aan de hand van een index (de benchmark).

Index fonds
Een indexfonds is een fonds dat zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde index volgt met als doel om hetzelfde rendement als deze index te behalen. De fondsmanager bestudeert de samenstelling van de index en veranderingen daarin nauwkeurig om de portefeuille van zijn fonds een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de index.

Inflatie
Situatie waarin het algemene prijspeil in een land stijgt en leidt tot waardevermindering.

Institutionele belegger
De verzamelnaam voor grote, niet-particuliere beleggers zoals beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Intrinsieke waarde van een beleggingsfonds
De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is gelijk aan de totale gewogen beurswaarde van de effecten die het fonds op een bepaald moment in de portefeuille heeft.

IPO
Engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op een effectenbeurs.

ISIN
International Security IdentificatioN code. De internationale administratiecode toegekend aan een effect. De ISIN-code bestaat uit een landencode en een uniek nummer.

Jaarverslag
Een jaarverslag is een document dat een beleggingsfonds jaarlijks moet opstellen. Het verslag laat zien hoe het fonds zijn vermogen heeft belegd en geeft inzicht in de financiële stand van zaken door middel van de balans en resultatenrekening. In het verslag van de directievoorzitter wordt teruggekeken op het voorgaande jaar en wordt vooruitgekeken naar zaken die in de toekomst zullen spelen.

Junk bond
Obligaties uitgegeven door kwalitatief minder goede bedrijven die daarom een relatief hoge couponrente hebben.

Kapitaalmarkt
De markt waarop vermogenstitels worden verhandeld met een looptijd van meer dan één jaar. Er bestaat een onderscheid tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toegankelijk is, zoals een effecten- of een optiebeurs, en de onderhandse kapitaalmarkt voor professionele beleggers.

Koers
De koers of intrinsieke waarde (NAV in het Engels) is de waarde van de beleggingen in een fonds. Als een fonds open end is, ligt de koers of afgifteprijs normaal gesproken dichtbij de intrinsieke waarde; kosten kunnen zorgen voor een afwijking van enkele procenten. Als een fonds closed end is kan de koers echter fors afwijken van de intrinsieke waarde (zie discount en premium ten opzichte van intrinsieke waarde).

Koerswinst
Een koerswinst is de winst gemaakt op de verkoop van een belegging. Het verlies op de verkoop wordt een koersverlies genoemd.

Koerswinstverhouding
Een cijfer dat de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel uitdrukt. Als de koers van een aandeel € 100 bedraagt en de winst per aandeel bedraagt € 5, dan is de koerswinstverhouding 20.

Korte rente
De rente berekend over leningen met een looptijd korter dan één jaar.

Lange rente
De rente berekend over leningen met een looptijd langer dan één jaar.

Large Cap
Aandelen met een hoge marktkapitalisatie.

Liquiditeit
De mate van vraag en aanbod bepaalt de liquiditeit van een fonds. Hoe meer vraag en aanbod in een fonds samenkomen, hoe meer liquide dat fonds is.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)
LIBOR is de rente die de grootste en meest kredietwaardige internationale banken elkaar in Londen in rekening brengen als ze aan elkaar lenen.

London Stock Exchange (LSE)
De LSE is één van de grootste beurzen ter wereld. Bekendste index op de LSE is de FTSE 100.

Maturity
Maturity is de datum waarop de hoofdsom van een vastrentende belegging, zoals een obligatie, zal worden terugbetaald. De Maturity, oftewel de afloopdatum, van een vijfjaarsobligatie die is uitgegeven op 1 november 2001 is 1 november 2006.

Minimale belegging
De minimale belegging is het kleinste bedrag dat een belegger in een beleggingfonds kan storten.

Mixfonds
Een mixfonds combineert aandelen, obligaties en eventueel kas met als doel een rendement te behalen in combinatie met een gematigd risico. Normaal gesproken doet een mixfonds het in een Bear Markt beter dan een aandelenfonds, en in een Bull Markt slechter.

NASDAQ
Elektronische aandelenmarkt in New York. Is de laatste jaren snel gegroeid en concurrent geworden van de New York Stock Exchange. Grote bedrijven zoals Microsoft en Intel staan aan de Nasdaq genoteerd.

Net Asset Value (NAV)
Netto contante waarde (koers).

New York Stock Exchange (NYSE)
Op Wall Street in New York is de New York Stock Exchange (NYSE) de oudste Amerikaanse aandelenbeurs. De S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average zijn de belangrijkste indices die het koersverloop op de NYSE weergeven.

Nikkei-index
De Nikkei Stock Average-index is samengesteld uit de 225 meest actieve fondsen van de effectenbeurs van Tokio. De Nikkei-index ziet men als de belangrijkste Aziatische beursbarometer.

Niet-genoteerd beleggingsfonds
Beleggingsfonds dat geen officiële notering heeft aan de beurs in Amsterdam, waardoor er dus geen beurskoers bekend is. Uitgevende instellingen geven dagelijks zelf zogenaamde afgiftprijzen af. Beleggers kunnen tegen die prijzen (met opslag of aftrekpost) de betrokken beleggingsfondsen kopen bij de uitgevende instellingen.

Obligatie
Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties met elk een eigen kenmerk: nulcoupon-, winstdelende-, achtergestelde-, converteerbare-, premieobligaties etcetera.

Obligatiefonds
Een obligatiefonds belegt in obligaties met als doel een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat voor beleggers te genereren. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan veranderingen in de kapitaalmarktrente.

Offshore fund
Beleggingsfonds dat zijn officiële zetel heeft in andere, vaak fiscaal vriendelijke landen.

Omzet
De omzet binnen de beleggingsportefeuille geeft weer hoe actief een fondsmanager gedurende een jaar heeft gehandeld. Het wordt weergegeven als percentage van het totale vermogen van een fonds. Het percentage geeft een indicatie van het percentage van de portefeuilleposities die zijn veranderd in het afgelopen jaar.

Open end beleggingsfonds
Een open end beleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid uitgegeven aandelen. Desgewenst is het aandelenkapitaal uit te breiden of in te krimpen. Bij een groot aanbod van de eigen aandelen kan de fondsbeheerder tot inkoop ervan besluiten om zodoende de koers te steunen.

Oprichtingsdatum
De oprichtingsdatum is de datum waarop een fonds van start is gegaan.

Outperformer
Een aandeel dat het duidelijk beter doet dan andere aandelen op de index van de betreffende aandelenmarkt. Soms wordt ook een belegger of beleggingsinstelling bedoeld die het beter doet dan een ander.

Over the Counter (OTC)
De engelse term voor effectentransacties tussen professionele marktpartijen onderling en waarvan aanbod en handel niet op een centrale gereguleerde marktplaats, de beurs, gebeuren. Ook de afwikkeling van deze transacties (clearing) kan men onderling afspreken.

Paraplufonds
Overkoepelend beleggingsfonds dat is onderverdeeld in verschillende aparte beleggingsfondsen voor de diverse beleggingscategorieën, sectoren, landen en dergelijke.

Penny stocks
Een penny stock is een meestal volatiel aandeel van een risicovol bedrijf met een lage marktkapitalisatie. De koers van een penny stock bedraagt vaak niet meer dan enkele tientallen centen.

Performance
De performance of het rendement van een fonds geeft weer hoe de waarde van een belegging is gegroeid (of gedaald) over een bepaalde periode. Beleggers vergelijken de rendementen van fondsen om de prestaties van vergelijkbare fondsen tegen elkaar af te kunnen zetten.

Performance fee
Een performance fee is een vergoeding die aan de fondsmanager wordt betaald als hij een bepaalde performance heeft behaald in een gespecificeerde periode. Vaak wordt de performance fee uitbetaald als het fonds beter presteert dan zijn benchmarkindex. Fondsen met een performance fee zijn relatief zeldzaam, soms kennen buitenlandse fondsen of hedge funds een dergelijke kostenstructuur.

Periodiek
Het minimale periodieke beleggingsbedrag is het minimum bedrag dat u periodiek moet storten indien u wilt deelnemen in een beleggingsfonds.

Periodiek beleggen
Periodiek beleggen houdt in dat een belegger meestal maandelijks geld inlegt in een beleggingsfonds.

Portefeuille
Portefeuille is een verzameling van aandelen, obligaties of andere effecten.

Positie
Een positie is een belegging. Een belegger kan posities innemen in beleggingsfondsen, aandelen of andere beleggingen.

Preferente aandelen
Aandelen waaraan voor de bezitter bijzondere rechten zijn verbonden. Het kan gaan om dividend (winstverdeling) die bij uitkering eerst aan de bezitters van preferente aandelen wordt vergoed.

Premium ten opzichte van intrinsieke waarde
Wanneer een beleggingsfonds noteert tegen een premie boven de intrinsieke waarde, is de koers hoger dan de nettowaarde van het fonds.Closed end beleggingsfondsen kunnen een hoge premie noteren. De premie wordt meestal uitgedrukt als percentage, en geeft weer hoeveel meer beleggers voor de aandelen willen betalen dan de aandelen op dat moment volgens het beleggingsfonds waard zijn.

Prospectus
Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.

Rating
Een uitgevende instelling of een obligatielening kan een rating krijgen van een zogeheten ‘credit rating agency’ zoals Moody’s, Duff & Phelp’s of Standard’s & Poor. Een rating is te beschouwen als een kwaliteitskeurmerk. Ratings drukt men uit in een combinatie van letters en cijfers. Een Triple A (‘AAA’) rating is de hoogst mogelijke. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico voor de belegger.

Rendement
De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.

Rentecurve
De rentecurve, of yield curve, is een grafische weergave van de relatie tussen rente en looptijd. De horizontale as geeft de looptijd aan, de verticale as de rentevergoeding. Onder normale omstandigheden zal de rente op kortlopende leningen lager zijn dan die op langer lopende leningen. De grafiek zal dan een oplopende en in een later stadium afvlakkende curve weergeven.

Risicofactor
Standaarddeviatie van de fluctuaties van de koers. Hoe hoger de volatiliteit (beweeglijkheid van de koers van een effect), hoe meer de koers fluctueert en dus hoe hoger het risico van het fonds. Volatiliteit wordt uitgedrukt in procenten. Om in te schatten of de volatiliteit hoog of laag is, kunt u het vergelijken met de volatiliteit van andere fondsen. Ter indicatie: een gemiddeld Wereldwijd Aandelenfonds heeft een volatiliteit van circa 20 procent.

Risicopremie
Het geëiste rendement op een belegging of investering minus de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen). De risicopremie geeft dus weer welke vergoeding wordt gevraagd voor het lopen van risico op een belegging. Wordt vaak gebruikt bij de analyse van obligaties.

S&P 500
De door Standard’s & Poor ontwikkelde en berekende index waarin de aandelen van 500 Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen. Tezamen met de Dow Jones Industrial Average index behoort de S&P 500 index tot de meest bekeken beursbarometers ter wereld. Futures op de S&P 500 behoren tot de meest verhandelde ter wereld.

Sectorfondsen
Beleggingsfonds dat alleen maar in effecten van bedrijven uit een bepaalde bedrijfstak ofwel sector belegt.

Securities and Exchange Commission (SEC)
Amerikaanse overheidsorganisatie die toezicht houdt op/en regels opstelt voor de effectenhandel in Amerika.

Sharpe Ratio
Met dit getal kunnen de resultaten van fondsen met elkaar worden vergeleken. De Sharpe Ratio geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid gelopen risico weer. Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen.

Short gaan
Vaktaal voor het verkopen van effecten of valuta's terwijl men die niet bezit, of het verkopen (schrijven) van een optie.

SICAV
SICAV staat voor Sociétés d'Investissement à Capital Variable en is een open-end beleggingsfonds. De meeste fondsen in Luxemburg zijn SICAV's.

Small Caps
Aandelen met een kleine marktkapitalisatie.

Spread
De maximale afwijking van de intrinsieke waarde van het fonds, zowel positief als negatief. Het fonds kan worden aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Andersom kan een fonds worden teruggekocht tegen een prijs die enkele procenten onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemen we Afslag / Opslag ofwel spread.

Standaarddeviatie
Maatstaf voor de risicograad van beleggingen. Via een formule worden de koersuitslagen ten opzichte van de gemiddelde koersafwijking berekend. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe groter het risico.

Stock dividend
Dividend uitgekeerd in aandelen.

Subfondsen
Beleggingsfondsen die deel uitmaken van een parapluconstructie.

Switch fee
Kosten die in rekening worden gebracht (in plaats van reguliere aan- en verkoopkosten) als men overstapt van het ene naar het andere fonds van dezelfde fondsaanbieder.

Switchen
Switchen is het overbrengen van vermogen van het ene fonds van een fondsaanbieder naar een andere fonds van dezelfde aanbieder.

Technische Analyse
Een methode waarbij men met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen probeert een trend op de beurs te voorspellen. Men kijkt vooral naar koersverloop en volumes van de handel. In feite tracht men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te doorgronden om daaruit de mogelijke richting van de markt te voorspellen.

Tijgers
Benaming voor de groep van drie landen in Azië en Hongkong (Singapore, Zuid-Korea en Taiwan), die als relatief kleine landen een snelle economische en industriële groei doormaakten.

Top-down
Beslissingsproces waarbij in de eerste plaats de beleggingscategorie wordt gekozen, daarna het land, dan de bedrijfstak en als laatste een specifiek aandeel of obligatie.

Totaal rendement
Dit is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode . Het totaal rendement bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden.

Tracker
Een tracker, een soort beleggingsfonds, volgt nauwkeurig de koersontwikkeling van de index. Een tracker keert dividend uit.

Tracker fund
Een tracker fund is een fonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement te behalen als deze index. De fondsmanager bestudeert de samenstelling en veranderingen van de index om deze nauwkeurig te volgen. Vaak ook indexfonds genoemd.

Trend
Als een koers zich gedurende een langere tijd in een bepaalde, duidelijke richting beweegt. Beleggers proberen trends te ontdekken in de verwachting ervan te kunnen profiteren.

Trendlijn
Een lijn op een koersgrafiek die een bepaalde (stijgende of dalende) trend aangeeft. Beleggers gebruiken (historische) trendlijnen om een toekomstig koersverloop te voorspellen.

Uitgiftestructuur
De juridische gegevens van een fonds.

Underperformer
Aandeel dat het duidelijk slechter doet dan andere aandelen op de index van de betreffende aandelenmarkt. Soms wordt ook een belegger of beleggingsinstelling bedoeld die het slechter doet dan een ander.

Unit-linked
Unit-linked betekent: gekoppeld aan een verzekering. Unit-linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via deelname in producten als een beleggingshypotheek, koopsompolis en pensioenverzekeringen.

Valuta
Officieel geldig betaalmiddel van een land (munteenheid).

Vastgoedfonds
Beleggingsfonds dat in onroerend goed belegt.

Vastrentend fonds
Een vastrentend fonds is een beleggingsfonds dat belegt in effecten die op een reguliere basis vaste inkomsten genereren. Meestal zijn dat obligaties, geldmarktinstrumenten of preferente aandelen.

Verkoopkosten
Verkoopkosten zijn kosten die bij een belegger in rekening worden gebracht als hij zijn aandelen in een beleggingsfonds verkoopt.

Vermogensbeheer
Vermogensbeheer, ook wel asset management genoemd, is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.

Vermogensstructuur
De omvang van het totale vermogen van een bedrijf op een bepaald moment en de manier waarop dat is samengesteld. Geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf gebruik gemaakt heeft van bijvoorbeeld aandelenkapitaal, obligatieleningen en bankleningen.

Vestigingsland
Het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds woont. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de belastingheffing.

Volatiliteit
Dit begrip geeft de beweeglijkheid (schommeling) van de koers van een effect aan. Een hoge volatiliteit betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatiliteit is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds.

Warrant
Een verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs nieuwe aandelen bij de uitgevende instelling te kopen.

Winst
De omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen etcetera.

Winst per aandeel
De nettowinst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Year to Date (YTD)
Year to Date betekent: vanaf vorig jaareinde. Onder YTD vindt u dus het rendement van een beleggingsfonds vanaf de laatste jaarwisseling en geeft antwoord op de vraag hoe het fonds tot nu toe in het lopende jaar heeft gepresteerd.

Yield
Yield is het uitbetaalde inkomen uit een belegging uitgedrukt in een percentage. De uitbetaalde inkomsten kunnen bestaan uit dividend of rente. In het geval van een uitgekeerd dividend wordt er ook wel gesproken over dividendrendement.

Yield to Maturity
Yield to Maturity is het effectief rendement op een obligatiebelegging als deze tot het einde van de looptijd wordt aangehouden.

Zerobond
Ook wel nulcouponobligaties genoemd, omdat dit obligaties zijn die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement.