Goudenhanddrukstamrecht belast bij ontbinding Stamrecht BV

Hof Arnhem 26 juli 2011, nr. 2011/00072

X heeft een gouden handdruk stamrecht bedongen bij de eigen stamrecht BV. De stamrecht BV is op 9 december 2003 wegens gebrek aan baten ontbonden en uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK). Het voornemen tot ontbinding is op 10 oktober 2003 door de KvK aan de stamrecht BV meegedeeld. Bij brief van 21 januari 2010 heeft X bij de KvK bezwaar gemaakt tegen de ontbinding van de stamrecht BV. Dit bezwaar is afgewezen. De ontbinding kon niet meer ongedaan gemaakt worden.
Als gevolg van de ontbinding van de stamrecht BV heeft de Belastingdienst de waarde van het stamrecht tot zijn inkomen van het belastingjaar 2003 gerekend. Rechtbank Arnhem oordeelt dat als er al geen sprake is van afkoop van het goudenhanddrukstamrecht er dan door de ontbinding van de stamrecht BV in ieder geval geen sprake meer is van een toegelaten verzekeraar. De waarde van het stamrecht dient op het tijdstip van ontbinding van de stamrecht BV te worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Dit oordeel wordt gevolgd door Hof Arnhem.

Belang voor de praktijk
De stamrecht BV is ontbonden door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Die mogelijkheid bestaat indien ten minste twee van de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • de BV heeft het inschrijfgeld voor het handelsregister niet tijdig betaald;
  • er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders in het register ingeschreven, of, als er wel bestuurders zijn ingeschreven, een bestuurder is overleden dan wel blijkt niet bereikbaar;
  • de BV heeft ten minste een jaar niet voldaan aan de publicatieplicht van de jaarstukken;
  • de BV heeft al ten minste een jaar geen gevolg gegeven aan de aanmaning tot het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting.

De uitspraak biedt geen aanknopingspunten welke van deze omstandigheden zich hier hebben voorgedaan. Wel maakt het duidelijk dat de gevolgen van het niet naleven van de administratieve verplichtingen zeer ingrijpend kunnen zijn. Omdat het goudenhanddrukstamrecht wordt geacht te zijn afgekocht, is de belastingplichtige over de waarde loonheffing verschuldigd volgens het progressieve tarief en revisierente van in beginsel 20%.

< terug