Toepassing stamrecht vrijstelling en golden parachute 8 juli 2011

In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB wordt een aanspraak op een periodieke uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon onder voorwaarden vrijgesteld. Van een aanspraak is in beginsel geen sprake wanneer de werkgever uitsluitend een bedrag ter beschikking stelt waarover de werknemer vrij kan beschikken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een stamrecht. Dat de werkgever een aanspraak heeft toegekend kan minimaal blijken uit het feit dat de werkgever de ontslagvergoeding rechtstreeks stort bij een verzekeraar of op een geblokkeerde derdenrekening van een notaris of advocaat voor de aankoop van een stamrecht.

In de praktijk worden golden parachutes veelal als een aanspraak op een eenmalige uitkering in de arbeidsovereenkomst opgenomen.
De Belastingdienst heeft recentelijk een vraag & antwoord (08-024 d.d. 8 juli 2011) gepubliceerd inzake de toepassing van de stamrechtvrijstelling bij golden parachutes. Volgens de Belastingdienst is er geen sprake van een stamrecht indien de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst een eenmalige uitkering bij ontslag heeft bedongen.

De werknemer zal het bovenstaande resultaat niet altijd wensen zo geeft de belastingdienst zelf aan.

De aangewezen weg is dan om de aanspraak op een stamrecht ter gelegenheid van een mogelijk voortijdig ontslag bij de aanvang van het dienstverband in de arbeidsovereenkomst op te (laten) nemen dan wel de bestaande arbeidsovereenkomst in die zin te (laten) wijzigen voordat het voortijdige ontslag aan de orde is. Partijen kunnen ook de omvang van de ontslaguitkering vaststellen maar tegelijk bepalen dat zij de vorm van de uitkering (contant of in de vorm van een stamrecht) pas zullen vaststellen als het mogelijke ontslag zich voordoet. Als partijen vervolgens ten tijde van het voortijdige ontslag overeenkomen om de ontslaguitkering uit te betalen in de vorm van aanspraak op een stamrecht, kan de stamrechtvrijstelling worden toegepast.

Op dit moment zijn er 4 mogelijkheden voor het besteden van uw ontslagvergoeding: u kunt het geld cash opnemen en u bent daar dan direct de progressieve inkomstenbelasting over verschuldigd (tot 52%), stamrecht banksparen, stamrecht verzekeren en oprichten stamrecht BV.
Wij adviseren u een gedegen advies aan te vragen voordat u de keuze maakt waar u de ontslagvergoeding onderbrengt. U kunt via onze website www.goudenhanddrukadviseurs.nl een vrijblijvend fiscaal adviesgesprek aanvragen.

< terug