Nieuwe versie Handreiking gederfd of te derven loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 25 januari 2012 een nieuwe versie van de handreiking gederfd of te derven loon gepubliceerd (versie 10 januari 2012).

De oude versie van 7 december 2010 is op een aantal punten aangevuld.

Periode waarover het te derven loon wordt berekend:

De periode waarover het te derven loon mag worden berekend eindigt op de reguliere pensioendatum. Dit is de datum dat een pensioen ingaat. Dit kan zijn een ouderdomspensioen maar ook prepensioen en/of VUT .
Dus over de periode na ingang van een prepensioen mag geen vergoeding voor te derven inkomsten meer worden gegeven. Ook niet als de werknemer het recht heeft om de ingangsdatum van die pensioenen uit te stellen.
Als er door de Wet VPL meerdere reguliere pensioendata zijn kan bij de berekening van de te derven inkomsten nog wel rekening worden gehouden met de gemiste opbouw door deze VPL-wetgeving.
Hiervoor bevat de handreiking een ingewikkelde formule.

Pensioenschade:

In de ontslagvergoeding mag rekening worden gehouden met gemiste pensioenopbouw over de jaren tot de reguliere pensioeningangsdatum.
Het is zelfs mogelijk om in de ontslagvergoeding ook rekening te houden met de gemiste pensioenopbouw tijdens VUT en/of prepensioen.
Voor toepassing van de stamrechtvrijstelling mag de werkgever alleen de gemiste werkgeverspremies vergoeden. De eigen bijdrage van de werknemer moet hij hierbij buiten beschouwing laten.
Deze zitten immers in het bruto loon waarover de inkomensschade is berekend. Het is ook niet mogelijk om de contante waarde van de niet opgebouwde pensioenrechten in de ontslagvergoeding op te nemen. 
Als partijen toch aanvulling op het pensioen willen moet dat via inkoop en/of inhaal van pensioen worden gerealiseerd.

Vergoeding voor afzien van waardeoverdracht:

Dit soort compensaties kan voorkomen dat de werkgever bij een waardeoverdracht op grond van de daarvoor geldende regels een bedrag zou moeten bijbetalen aan zijn eigen pensioenuitvoerder. Op deze compensatie is de stamrechtvrijstelling niet van toepassing.

Vergoeding tijdens dienstverband:

Het standpunt wordt nu ingenomen dat tijdens het bestaan van de dienstbetrekking geen sprake kan zijn van 'gederfd of te derven loon' als het gaat om een bate of een schadevergoeding die dient voor het derven van loon dat betrekking heeft op de periode dat de dienstbetrekking voortduurt.

U treft de gehele tekst van de handreiking hier aan

< terug