Voorgestelde wetswijzigingen aangaande het ontslagrecht

In het regeer akkoord worden de volgende voorstellen gepresenteerd in het kader van het ontslagrecht.

Het reageerakkoord bevat een concrete beleidsvisie maar dat is nog geen wetgeving.
Daarvoor moeten de voorstellen eerst in een wetsvoorstel worden omschreven. De Tweede en Eerste Kamer moet dit daarna allebei nog goedkeuren.

De belangrijkste voorstellen zijn:

Handhaving preventieve ontslagtoets, maar afschaffing ontslag via kantonrechter.

De nieuwe regeling bevat nog maar één mogelijke ontslagroute, en wel via het UWV
(behoudens uitzonderingen zoals bij een opzegverbod).

Verplichte adviesaanvraag UWV

Niet langer dient een ontslagvergunning te worden
verkregen, maar het UWV moet om advies worden gevraagd. Het UWV tracht de aanvragen
binnen 4 weken te behandelen, terwijl dat nu tussen de 6 en 8 weken duurt. De criteria
waaraan het UWV de adviesaanvragen in geval van een bedrijfseconomische reden toetst,
blijven ongewijzigd.

Rol van de rechter

Als een advies van het UWV is ontvangen, positief of negatief, en de werkgever vervolgens overgaat tot ontslag en de werknemer het hier niet mee eens is, kan hij zich tot de rechter wenden.
De rechter zal bij zijn beoordeling nadrukkelijk rekening (moeten) houden met het door het UWV verleende advies. De rechter zou kunnen oordelen dat het ontslag onterecht is verleend.
Dan maakt het uit of er sprake is van een positief of een negatief UWV-advies. Ingeval van een positief UWV-advies kan de rechter alleen een vergoeding toekennen, terwijl hij bij een negatief UWV-advies daarnaast de keuze heeft het ontslag ongedaan te maken.

Ontslagvergoeding gemaximeerd

De ontslagvergoeding is gemaximeerd tot een half maandsalaris per dienstjaar, met een totaalbedrag van EURO 75.000,-. Hoger beroep blijft niet mogelijk.

Op dit moment zijn er 4 mogelijkheden voor het besteden van uw ontslagvergoeding: u kunt het geld cash opnemen en u bent daar dan direct de progressieve inkomstenbelasting over verschuldigd (tot 52%), stamrecht banksparen, stamrecht verzekeren en oprichten stamrecht BV.
Wij adviseren u een gedegen advies aan te vragen voordat u de keuze maakt waar u de ontslagvergoeding onderbrengt. U kunt via onze website www.goudenhanddrukadviseurs.nl een vrijblijvend fiscaal adviesgesprek aanvragen.

Transitiebudget werkgever bij bedrijfseconomische reden en niet verlengen contract

In het geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische
redenen of bij niet verlengen van een contract (mits de duur van het dienstverband minstens
een jaar bedroeg) moet de werkgever een transitiebudget betalen. Met het transitiebudget
kan de werknemer zijn eigen scholing en outplacement financieren. Het budget bedraagt een
kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Deze
betalingsverplichting geldt niet wanneer de werkgever in een dusdanig slechte financiële
situatie verkeert dat betaling tot faillissement zou leiden.

Afwijking bij cao, geen toestemming UWV en geen afspiegelingsbeginsel

Geen toestemming van het UWV is vereist, wanneer in de collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien in een vergelijkbare procedure. Een andere afwijkingsmogelijkheid bij cao betreft
die van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Dan kan
dus een andere selectiemethode gelden bij reorganisaties.

De WW

Verkorte duur WW

De duur van de WW-uitkering voor nieuwe werklozen wordt teruggebracht van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden, waarbij de hoogte van de uitkering gedurende de eerste 12 maanden 70% van het laatstverdiende loon zal zijn en de daarop volgende 12 maanden gelijk aan het wettelijk minimum loon.

Opbouw WW-aanspraken

Ook het opbouwen van WW-aanspraken ondergaat een verandering. Werknemers bouwen de eerste tien jaar één maand recht op WW per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Zoals eerder aangegeven geldt deze regeling in beginsel alleen voor nieuwe werklozen. Bestaande rechten ten aanzien van opgebouwde jaren worden zoveel mogelijk gerespecteerd.

Aanpassing begrip ‘passende arbeid’

Dit begrip wordt aangepast, waarbij na 6 in plaats van 12 maanden alle arbeid als passend arbeid wordt beschouwd.

Verhoging WW-premie

Het financiële voordeel voor werkgevers door de hervorming van het ontslagrecht, zoals de lagere ontslagvergoedingen, wordt verrekend door verhoging van de WW-premie.

AOW

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd zal geleidelijk worden verhoogd tot 66 jaar in
2018 en 67 jaar in 2021. Na 2021 zal de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de stijging van
de levensverwachting.

Overbruggingsregeling

Voor mensen die vanaf 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging gaat een overbruggingsregeling gelden.

Doorwerkbonus

Er komt ook een doorwerkbonus voor werknemers tussen de 61 en 65 jaar met een laag inkomen, zodat zij de financiële gevolgen van de AOW leeftijdsstijging kunnen ondervangen.

Bron: Ten Holter Advocaten

< terug