Tweede Kamer neemt wetsvoorstel verbetering functioneren VvE aan 

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het voorstel Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars. Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2018. 

Voortgang wetsvoorstel verbetering functioneren vereniging van eigenaars 

Uit onderzoek is gebleken dat VvE’s vaak te weinig middelen hebben om het benodigde onderhoud uit te voeren. Met dit wetsvoorstel moet een VvE jaarlijks een bepaald minimum bedrag reserveren. Daarbij kan een VvE kiezen tussen: 

  • een jaarlijkse inleg van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex; of 
  • een reservering op basis van een zogeheten 'meerjarenonderhoudsplan' (MJOP). In voorkomende gevallen kan dat leiden tot een lagere reservering dan 0,5% van de herbouwwaarde. Dit alternatief is slechts mogelijk als het MJOP aan de daaraan gestelde vereisten voldoet.  

De keuze voor een MJOP is volgens de bewindslieden de beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen. In het MJOP staat namelijk precies wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zijn. De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren voor het onderhoud. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds. 

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren. 

Belang voor de praktijk 

Het aandeel van de appartementseigenaar in het vermogen van een onderhoudsfonds van de VvE behoort tot de rendementsgrondslag van box 3. Dit geldt niet alleen als het appartement in box 3 wordt belast, maar ook als het appartement een eigen woning is. 

VvE’s kunnen ook leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De voorwaarden zijn neergelegd in het onderdeel 10.4 van het Besluit 10 juni 2010, Staatscourant 2010-8462. De rente is aftrekbaar als: 

  • de VvE de rente heeft betaald aan de geldverstrekker; 
  • het lid van de VvE zijn deel in de (totaal) te betalen rente heeft voldaan aan de VvE; 
  • de VvE de onderhoudskosten heeft betaald. Voor zover de VvE de onderhoudskosten nog niet heeft betaald is geen sprake van een eigenwoningschuld. Voor zover het onderhoud wordt gepleegd en wordt betaald verhuist de lening van box 3 naar box 1. Zolang de VvE de lening nog niet heeft besteed, kan de ‘zesmaandsgoedkeuring’ gelden. Door deze goedkeuring is de rente op de lening aftrekbaar op voorwaarde dat de geleende gelden binnen een periode van 6 maanden besteed wordt voor het onderhoud.

< terug