Geld dat op 31 december was gestort op notarisrekening behoorde tot box 3

 X heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag heeft hij € 1,5 mln gestort van zijn rekening op een derdenrekening van de notaris onder vermelding ‘agiostorting [BV]’. Dit geldbedrag heeft de notaris 3 weken later overgeboekt naar de bankrekening van de BV.

De Inspecteur heeft gesteld dat een bedrag van € 1.500.000 op 1 januari 2013 tot de rendementsgrondslag van box 3 behoort. X heeft volgens de Inspecteur op 31 december 2012 onverplicht een bedrag van € 1.500.000 gestort op de derdenrekening van de notaris. Noch uit de statuten of de oprichtingsakte van de vennootschap noch uit een aanvullende overeenkomst blijkt volgens de Inspecteur dat X  verplicht was een bedrag van € 1.500.000 te storten.

Belanghebbenden hebben verklaard dat het ten tijde van de oprichting van de vennootschap de bedoeling was een bedrag van € 1.500.000 als agio te storten. Belanghebbenden hebben in dat kader verwezen naar e-mailverkeer met de notaris. Belanghebbenden hebben ter zitting van het Hof gesteld dat de vennootschap op 31 december 2012 nog niet over een bankrekening beschikte, omdat een vennootschap in oprichting geen bankrekening kan openen.

Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat het bedrag van € 1.500.000 het vermogen van erflater op 1 januari 2013 niet heeft verlaten. De Inspecteur heeft naar het oordeel van het Hof aannemelijk gemaakt dat X op 31 december 2012 niet tot storting van dat bedrag verplicht was. Van een agiostorting blijkt niets uit de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, noch uit een overeenkomst. E-mailverkeer met de notaris, alsook de schriftelijke verklaring van de notaris dat zich in zijn dossier een telefoonnotitie bevindt waaruit blijkt dat de belastingadviseur heeft aangegeven dat het de bedoeling was om agio te storten, acht het Hof onvoldoende om te kunnen oordelen dat op 31 december 2012 een agiostorting heeft plaatsgehad.

Het enkel overmaken van het bedrag van € 1.500.000 op de derdenrekening van de notaris leidt er niet toe dat het bedrag het vermogen van erflater heeft verlaten. Het Hof is verder van oordeel dat degene die gelden heeft gestort op een derdenrekening van de notaris moet worden geacht rechthebbende tot die gelden te zijn. Het Hof verwijst in dit kader naar artikel 25 van de Wet op het notarisambt en de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1993-1994, 23 706, nr. 3, blz. 10).

Derhalve is het Hof van oordeel dat een bedrag van € 1.500.000 op 1 januari 2013 behoort tot de rendementsgrondslag van box 3. (Hof Den Bosch 31 augustus 2018, nr 17/00722 (GHSHE:2018:3682, cassatie ingesteld)

< terug